Пребарувајте низ нашите производи

Услови за користење

Услови за користење


Прием на производи

Во моментот на прием на производот/ите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентувални надворешни оштетувања на производот/ите. Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број од салонот од кој производот е купен и кај лицето кое ја врши испораката, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производот/ите нема да бидат прифатени.

Заедно со приемот на артиклите добивате и фактура-испратница, која сте должни да ја потпишете.

Секој производ, купен од салоните на Југоекспорт Стил, има соодветен гарантен лист и гарантен рок одреден од производителот. Гаранцијата нема да важи доколку:

 • Не e приложен доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница)
 • Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси
 • Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот
 • Има физички оштетувања на производот
Политика за замена / враќање на производ на барање на Потрошувач

Купувачот има право да врати купен производ во период од 7 дена од датумот на испорака, под услов производот кој се враќа да е во иста физичка состојба во која е испорачан, неотпакуван и неупотребуван, со сите етикети и ознаки кои ги имал при приемот. Средствата ќе ви бидат вратени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот. Според Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата или бројот. Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен. Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка или Фактура-испратница кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот. Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.

Овие услови за користење стапуваат на сила од 01.07.2020 година. Промените во условите на користење ќе бидат јавно објавени на интернет странатa www.jugoexport.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.

 • Транспорт и монтажа

  Низ цела Македонија

 • Безбедно плаќање

  100% заштита

 • 24/7 отворени

  Нарачајте во било кое време